praca
Kategorie:

Jak często należy przeprowadzać pomiary środowiska pracy?

Avatar
Opublikowane przez dev5e2

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedne z najważniejszych czynników, o które należy zadbać podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Sprawdź, jak często trzeba wykonywać pomiary środowiska pracy.

Pomiary środowiska pracy – jak często i kiedy wykonywać?

Pomiary środowiska pracy – co ile należy wykonywać? Wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że pracownicy są narażeni na szkodliwe czynniki w miejscu pracy. Mogą być one przeprowadzane w różnych sytuacjach, np.:

  1. Przy wprowadzaniu nowych procesów technologicznych, maszyn czy narzędzi, które mogą wpływać na środowisko pracy i zdrowie pracowników.
  2. W przypadku, gdy pracownicy zgłaszają dolegliwości zdrowotne, które mogą być związane z warunkami pracy, np. bóle głowy, problemy z oddychaniem, podrażnienia skóry.
  3. Regularnie, w celu monitorowania stanu środowiska pracy i oceny stopnia narażenia pracowników na szkodliwe czynniki, takie jak hałas, pyły, dymy, substancje chemiczne czy promieniowanie.
  4. Po wypadkach przy pracy, w celu określenia przyczyn i ewentualnych czynników, które przyczyniły się do zdarzenia.

Pomiary powinny być przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowany personel, a ich wyniki powinny być analizowane i wykorzystywane do podejmowania działań mających na celu minimalizowanie narażenia pracowników na szkodliwe czynniki w miejscu pracy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie  https://bwquark.pl/pomiary-srodowiska-pracy/.

Ile lat przechowuje się wyniki badań i pomiarów czynników środowiska pracy?

Okres przechowywania wyników badań i pomiarów czynników środowiska pracy zależy od przepisów prawa w danym kraju oraz od polityki firmy. W Polsce zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wyniki badań i pomiarów należy przechowywać przez co najmniej 10 lat od daty ich wykonania. Jednakże zaleca się, aby wyniki badań i pomiarów były przechowywane przez okres dłuższy niż 10 lat, zwłaszcza w przypadku, gdy istnieją podejrzenia o szkodliwe wpływy na zdrowie pracowników lub istnieją zagrożenia wynikające z określonych czynników środowiska pracy. W praktyce wiele firm przechowuje wyniki badań i pomiarów przez okres 30 lat lub nawet dłużej, w zależności od rodzaju szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy.

Czy pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z wynikami pomiarów czynników środowiska pracy?

Tak, pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z wynikami pomiarów czynników środowiska pracy, w którym pracują. Zgodnie z polskim prawem, zatrudniony ma prawo do informacji o wszystkich czynnikach, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub życie, w tym na czynniki występujące w miejscu pracy. Pracodawca powinien przekazać pracownikom wyniki pomiarów w sposób jasny i zrozumiały, a także w terminie umożliwiającym podjęcie działań w celu ochrony zdrowia pracowników. Pracownicy powinni mieć dostęp do informacji na temat rodzaju i poziomu szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy oraz sposobów ich wpływu na zdrowie.

Jeśli wyniki pomiarów wskazują na narażenie pracowników na szkodliwe czynniki, pracodawca jest zobowiązany podjąć odpowiednie działania mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka dla zdrowia pracowników. W przypadku, gdy pracodawca nie przestrzega tych obowiązków, pracownik ma prawo skorzystać z narzędzi przewidzianych w przepisach prawa, takich jak m.in. odmowa pracy z uwagi na zagrożenie dla zdrowia lub zawiadomienie organu Państwowej Inspekcji Pracy.

Czy pracodawca musi udostępniać pracownikom wyniki badań i pomiarów?

Wiesz już, jak ważne są pomiary środowiska pracy, jak często je wykonywać i ile czasu przechowywać dokumenty. Warto dodatkowo sprawdzić, czy pracodawca ma obowiązek udostępniania ich wyników. Tak, pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom wyników badań i pomiarów dotyczących czynników środowiska pracy, w którym pracują.

Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o stanie zagrożenia zdrowia, związanej z wykonywaną pracą, w tym o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, takich jak np. hałas, pyły, substancje chemiczne, promieniowanie. Pracownicy muszą otrzymać informacje w sposób zrozumiały, a w razie potrzeby, w języku, którym posługują się na co dzień.

Udostępnienie pracownikom wyników badań i pomiarów czynników środowiska pracy umożliwia im podejmowanie działań na rzecz swojego bezpieczeństwa i zdrowia, a także na rzecz poprawy warunków pracy. Pracownicy mają prawo do informacji na temat ryzyka związanego z ich pracą i powinni być świadomi zagrożeń, z którymi związane jest wykonywanie ich obowiązków.

W przypadku, gdy pracodawca odmawia udostępnienia pracownikom wyników badań i pomiarów czynników środowiska pracy lub przekazuje te wyniki w sposób nieczytelny, lub niezrozumiały, pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.